Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntokuntien määrä ja tyyppi

(17.9.2020)

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 335 061 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2018 alussa 16 602.

Asuntokunnat ja asunnon hallintaperuste

(16.9.2020)

Asuntokuntien jakauma omistus- ja vuokra-asuntojen välillä on luonnollisesti varsin yhteneväinen asuntokannan hallintamuotojakauman kanssa. Helsinkiläisestä 335 061 asuntokunnasta asui vuoden 2018 lopussa vuokra-asunnoissa 49 prosenttia ja omistusasunnoissa 45 prosenttia. Asuntokuntien asuntojen hallintasuhdejakauma vaihtelee kuitenkin paljon asuntokunnan elinvaiheen sekä viitehenkilön ja lasten iän mukaan.

MAL-sopimus ja -seuranta

(10.9.2020)

Helsingin seudun MAL-sopimus ja -seuranta

Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio​ allekirjoittivat 9.6.2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016–2019. MAL-sopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä edellytyksien luominen tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle kasvattamiselle.

Talotyyppi

(7.9.2020)

Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

86 prosenttia Helsingin asunnoista kerrostaloissa

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa runsaat 370 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Asuntokuntien tulot

(25.8.2020)

Helsingin asuntokuntien määrä kasvaa ja tulot nousevat

Vuonna 2018 helsinkiläisten asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 34 145 euroa ja keskiarvo 46 837 euroa. Mediaani tarkoittaa kaikkien Helsingin asuntokuntien tulojen keskimmäistä havaintoa, jonka yläpuolella on yhtä monta asuntokuntaa kuin sen alapuolella. Käytettävissä olevat tulot taas kertoo kuinka paljon rahaa kotitalouksilla on todellisuudessa vuositasolla käytettävissään. Se lasketaan vähentämällä saaduista kokonaistulosta tuloverot ja maksetut tulonsiirrot ja lisäämällä saadut tulonsiirrot.