Rakentamisessa huippulukemat Helsingissä vuonna 2020

Asuntoja valmistui enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 1960-luvun jälkeen. Yksiöiden osuus asuntotuotannosta kasvoi etenkin vapaarahoitteisen asuntotuotannon vauhdittamana.

Asuinrakentaminen on jatkunut Helsingissä ennätysmäisen vilkkaana huolimatta maailmanlaajuisesta Koronapandemiasta. Asuntoja valmistui vuoden aikana 7280, mikä lähentelee lukemillaan 1960-luvun alun  lähiörakentamisen ennätysvuosia. Suurin osa asunnoista, 6899 kpl,  rakentui uustuotantona ja laajennuksina. Käyttötarkoituksen muutosten kautta asuntoja syntyi 381. Kerrosalaa asumiseen valmistui yhteensä 549 209 kerrosneliömetriä eli noin 60 prosenttia enemmän kuin edeltävänä viisivuotiskautena keskimäärin.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin 7 187 asunnon rakentaminen, joista käyttötarkoituksen muutoksia oli 345. Viiden vuoden keskiarvo asuntojen lukumäärässä ylittyi asuinrakentamisen aloituksissa lähes 20 prosentilla. Rakennuslupa myönnettiin 6 097:lle uustuotantona ja laajennuksina rakennettavalle asunnolle ja 312:lle käyttötarkoituksen muutokselle. Kerrosala myönnetyissä asuinrakennuksissa ylitti viisivuotisen keskiarvon, vaikka asuntojen lukumäärä myönnetyissä luvissa jäi keskiarvon alle. Rakenteilla olevien asuntojen määrä nousi nykyiselle 10 000 asunnon tasolleen jo vuoden 2018 aikana ja edelleen vuoden 2020 lopussa rakenteilla oli lähes saman verran asuntoja.

Eniten asuntoja uustuotantona ja laajennuksina valmistui Jätkäsaaren (903 asuntoa), Kalasataman (877 asuntoa) ja Pasilan (527 asuntoa) tilastoalueilla. Näillä alueilla oli myös rakenteilla runsaasti asuntoja. Puolet koko asuntotuotannosta valmistui kuitenkin täydennysrakentamiskohteina eri puolille kaupunkia.

Yksiöiden osuus nousee ja asuntojen keskipinta-ala laskee

Uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista 91 prosenttia valmistui kerrostaloihin ja asuntojen keskikoko laski 58 neliömetriin. Vaikka eniten rakennettiin yhä kaksioita (32 prosenttia), nousi yksiöiden osuus 26 prosenttiin koko asuntotuotannosta. Pieniä asuntoja rakentui paljon etenkin vapaarahoitteisessa omistus- ja vuokra-asuntotuotannossa. Vastaavasti isompien perheasuntojen osuus kokonaisasuntotuotannosta pieneni hieman edellisvuodesta. Kolme huonetta käsittävien asuntojen osuus oli 24 prosenttia ja neljä huonetta tai enemmän käsittävien asuntojen osuus 18 prosenttia asuntotuotannosta

Tuotannosta 45 prosenttia säänneltyä

Kaikesta vuoden 2020 asuntotuotannosta oli sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntokohteita 55 prosenttia. Välimuodon säännellyn asuntotuotannon osuus oli 21 prosenttia. Se koostui pääasiassa Hitas- ja hintakont­rolloiduista asunnoista (1 073), sekä asumisoikeusasunnoista (429).

Valtion tukemien pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntojen sekä ARA-asumisoikeusasuntojen osuus oli 24 prosenttia kaikista uustuo­tantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista. Asuntojen luku­määrä oli 1 630, mikä vastasi edellisvuosien lukemia, mutta pienempää osuutta kokonaistuotannosta.

Helsingin kaupungin rakennuttamia asuntoja valmistui 1 466, joista ARA-vuokra-asuntoja oli 763. Kaupungin rakennuttamia asumisoike­usasuntoja valmistui 336 kappaletta ja Hitas-asuntojen määrä (367) nousi 2010-luvun huippuvuosien tasolle. Opiskelija- ja nuorisoasuntoja valmistui 258 asuntoa ja erityisryhmille suunnattuja asuntoja 89 kappaletta.

Toimitilarakentamista painottuu Pasilan seudulle

Helsinkiin valmistui vuoden 2020 aikana paljon muita kuin asuinrakennuksia. Kerrosalaa näistä toimitiloista syntyi 336 208 kerrosneliömetriä, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin viimeisen 5 vuoden keskiarvo ja 65 prosenttia enemmän kuin koko 2010-luvulla keskimäärin. Liike- ja toimistorakennukset sekä julkiset palvelurakennukset kattoivat 90 prosenttia kaikesta toimitilarakentamisesta.

Toimitilarakentaminen jakautui alueellisesti erityisesti Pasilaan, Kalasatamaan ja Jätkäsaareen sekä Herttoniemen yritysalueelle. Rakenteilla olevia toimitiloja oli vuoden 2020 lopussa lähes 410 000 kerrosneliömetriä, mikä ylittää 2010-luvun keskiarvon 7 prosentilla. Rakenteilla olevat toimitilat painottuvat Pasilaan ja sitä ympäröiville alueille.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020

Pähkinänkuoressa

 

Liitetaulukko 1. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan 1970–2020 t01_v_ktark_kem2.xlsx

Liitetaulukko 2. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 2000–2020, yksityiskohtaisempi käyttötarkoitusluokitus t02_v_ktark_tarkka_kem2.xlsx

Liitetaulukko 3. Valmistuneet asunnot Helsingissä talotyypin mukaan 1971–2020, erikseen ARA-tuotanto t03_v_as_talotyyppi.xlsx

Liitetaulukko 4. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan Helsingissä 2000-2020, erikseen ARA-tuotanto t04_v_as_huontyyppi.xlsx

Liitetaulukko 5. Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan 1981–2020 t05_v_as_halper_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 6. Kaupungin rakennuttama tuotanto rahoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan 1971–2020, vertailuna koko asuntotuotanto t06_v_as_ATT_halper_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 7. Käyttötarkoituksen muutokset: uudet asunnot, vertailutietona uustuotanto ja laajennusrakentaminen 2000–2020 t07_v_as_rtoimp1234.xlsx

Liitetaulukko 8. Valmistuneet asunnot 2000–2020, uustuotanto ja käyttötarkoituksen muutokset, erikseen erityisryhmille suunnatut asunnot t08_v_as_rtoimp1234_erityisr.xlsx

Liitetaulukko 9. Valmistuneet erityisryhmien asunnot rahoituksen mukaan vuosina 2000–2019, vertailuna koko asuntotuotanto t09_v_as_erityisr_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 10. Rakennustoiminta (myönnetyt luvat, aloitetut ja valmistuneet rakennukset) Helsingissä vuosina 1976-2019 t10_mav_kem2.xlsx

Liitetaulukko 11. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin, rahoituksen ja hallinta mukaan vuonna 2020, erikseen kaupungin rakennuttamat t11_v_as_halper_rah_huonet2020.xlsx

Liitetaulukko 12. Valmistuneet rakennukset ja niiden kerrosala (k-m2) rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain vuonna 2020 t12_v_rak_ktark_aslkm2020.xlsx